Deelnemersvoorwaarden Toerisme Vlaams-Brabant Awards


Artikel 1

Toerisme Vlaams-Brabant vzw (TVB) - hieronder de organisator genoemd – organiseert de Toerisme Vlaams-Brabant Awards (TVA). TVB legt als organisator de deelnemersvoorwaarden en de jureringscriteria vast.

 

Artikel 2: Omschrijving en criteria van de awards

Award 1: Award erfgoed en toerisme

 • Wie kan deelnemen? Elke onderneming, organisatie of openbaar bestuur gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Criteria van de award?
  • De kandidaat weet op een heldere manier de betekenis van het erfgoed naar het publiek te brengen. Hij houdt daarbij voldoende rekening met de erfgoedwaarden.
  • De kandidaat maakt keuzes inzake het bestaande of nieuwe doelpubliek, met aangepaste communicatie (= publieksgericht + publieksverbreding).
  • Het project is innovatief en/of heeft een voorbeeldfunctie.
  • Het project heeft een duurzaam karakter.
  • Het project stemt af of werkt samen met partners in en buiten het erfgoedveld/erfgoedsector.

Award 2: Meest inclusieve onderneming 2023

 • Wie kan deelnemen? Elke ondernemer,of organisatie gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Criteria van de award?
  • Het project bevat toeristische acties die de inclusie bevorderen. De acties zorgen voor meer specifieke aandacht voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking en voor armoedebestrijding.

 

Award 3: Logies die uitblinken in digitale communicatie

 • Wie kan deelnemen? Elke logiesuitbater gevestigd in Vlaams-Brabant.
 • Criteria van de award?
  • De kandidaat heeft de digitale communicatie niet alleen aangepast of opgestart om meer gasten, te bereiken, maar om hen ook op een inspirerende en informerende manier te kunnen benaderen. We hebben het over de website, nieuwsbrief, sociale media. Het gaat hierbij om eigen promotiekanalen en niet via derden/partners zoals bijvoorbeeld booking.com.
  • Het project is uniek en valt op door innovatie, creativiteit en attractiviteit.


Award 4: Meest fietsvriendelijke onderneming 2023

 • Wie kan deelnemen? Elke onderneming of organisatie gevestigd in Vlaams-Brabant. Het fietsproduct of de fietsbeleving mag niet de corebusiness van de onderneming zijn.
 • Criteria van de award?
  • De kandidaat toont aan welke acties genomen worden voor een toeristvriendelijke fietsbeleving. De acties zijn kleinschalige investeringen of hulpmiddelen, of een bijzondere dienstverlening die de fietsvriendelijkheid van de zaak vergroten.
 

Award 5: Hét wandelproduct 2023

 • Wie kan deelnemen? Elke onderneming, organisatie of openbaar bestuur gevestigd in Vlaams-Brabant.
 • Criteria van de award?
  • Het product is een bestaande of nieuwe wandelroute. In beide gevallen bevindt de route zich op het wandelnetwerk van Toerisme Vlaams-Brabant (bewegwijzerd of virtueel) of maakt het deel uit van het aanbod aan luswandelingen.
  • De kandidaat geeft aan waarom hij/zij vindt dat de route tot wandelproduct van het jaar moet gekozen worden. Hierbij licht hij de kenmerken toe van de infrastructuur, het landschap, de variatie, het uitzicht, de beleving, de aanwezigheid van horeca/parking/openbaar vervoer en zo meer. Bijzondere aandacht gaat naar het eigen verhaal in verband met het product.
 

Award 6: Dé toeristische onderneming 2023

 • Wie kan deelnemen? Elke ondernemer of organisatie gevestigd in Vlaams-Brabant
 •    Criteria van de award?
  • De kandidaat heeft zichzelf als onderneming heruitgevonden en zijn/haar toeristisch aanbod reikt verder dan de corebusiness van de onderneming.
  • De kandidaat heeft een succesvol toeristisch project uitgewerkt dat een voorbeeld is op het vlak van klantenbeleving en ondernemingszin.
  • Het project heeft een meerwaarde voor het toeristisch aanbod in Vlaams-Brabant
  • De kandidaat toont met het project aan dat hij/zij een warm hart toedraagt aan het toerisme in zijn/haar regio.


Artikel 3: Voorwaarden om voor de TVA in aanmerking te komen zijn:

 1. Het toeristische product of de activiteit moet plaatsvinden en gevestigd zijn in Vlaams-Brabant en deel uitmaken van de lokale, maatschappelijke en economische realiteit.
 2. De criteria en omschrijving vermeld in artikel 2 hebben betrekking op activiteiten, initiatieven en producten die bestaan vanaf 2020.
 3. De deelnemer was geen winnaar van een vorige editie van de TVA, in een gelijkaardige categorie waarvoor hij/zij is ingeschreven.
 4. Het ingediende dossier moet een duidelijke en helder geformuleerde toeristische link hebben.

 

Artikel 4: Inschrijven

 1. Inschrijven gebeurt via de website van Toerisme Vlaams-Brabant.
 2. Iedere kandidaat dient zichzelf in te schrijven.
 3. Iedere kandidaat maakt een keuze uit een van de categorieën. Het staat de kandidaat vrij om zich voor meerdere categorieën in te schrijven.
 4. Toerisme Vlaams-Brabant beslist over de weerhouding van de dossiers op basis van volledigheid  en of de kandidaat al dan niet voldoet aan de voorwaarden.


Artikel 5: Verloop van de wedstrijd:

 1. De deelnemer schrijft zich in. Als TVB de inschrijving goed heeft ontvangen, krijgt de kandidaat een bevestiging via mail van de ingezonden kandidatuur.
 2. De nominatie gebeurt door een jury bestaande uit personen die een band hebben met de toeristische sector en de thema’s van de verschillende awards.
 3. De jury nomineert drie kandidaten voor de eerste vijf awards. De genomineerden worden per mail op de hoogte gebracht.
 4. De drie genomineerde kandidaten worden voorgesteld op de avond van de prijsuitreiking en in alle communicatie die daaraan voorafgaat.
 5. Uit de drie genomineerden voor de vijf eerste awards, wordt er telkens een winnaar aangeduid per categorie. Dit gebeurt door een publieksjury op basis van het meeste aantal stemmen.
 6. Voor de zesde award: ‘De toeristische onderneming 2023’ zal de jury maximum tien kandidaten nomineren. Deze kandidaten worden in een sectornieuwsbrief voorgelegd aan de sector zelf. Elke ontvanger van de sectornieuwsbrief kan één stem uitbrengen op één van de kandidaten. Zij bepalen zo een top drie en dus ook een winnaar op basis van het aantal stemmen.

 

Artikel 6: Jury - samenstelling en werking

De jury is samengesteld uit 7 personen: één jurylid per categorie en een juryvoorzitter. Elk jurylid heeft specifieke expertise in het vakgebied gerelateerd aan zijn/haar categorie en een brede kennis van de toeristische sector. De juryleden hebben in hun huidige functie geen rechtstreekse connectie en/of interactie met de toeristische werking in de provincie Vlaams-Brabant en kunnen als dusdanig onafhankelijk hun keuze maken.

Elk jurylid leest en onderzoekt de inschrijvingen van de categorie die hem/haar werd toegewezen. Naar eer en geweten maakt het jurylid een shortlist op van de 3 genomineerden (maximum 10 voor de award van ‘de toeristische ondernemer van 2023’). Eind november worden alle shortlists door de voltallige jury besproken en nadien wordt het resultaat bekend gemaakt aan het publiek. 

 

Artikel 7

De deelnemers die door de jury genomineerd worden voor de TVA geven de organisator de toestemming om de naam van het bedrijf en het toeristisch product zonder compensatie te gebruiken in de context van de TVA. Terugtrekking uit de communicatiecampagne is onmogelijk.

 

Artikel 8

Door het indienen van de kandidatuur via de inschrijvingsmodule, gaat de kandidaat en/of voordrager akkoord met de huidige deelnemersvoorwaarden en aanvaardt hij/zij onherroepelijk de beslissing van de jury. Indien achteraf blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury beslissen om de award niet toe te kennen aan de gekozen kandidaat en een andere winnaar bepalen.

 

Artikel 9

Alle genomineerden worden bekroond met een eervolle vermelding van de jury en krijgen daarvoor een oorkonde overhandigd. De winnaars van de TVA ontvangen de officiële titel "awardwinnaar Toerisme Vlaams-Brabant 2023" en de bijhorende trofee.


AVG bepalingen

Toerisme Vlaams-Brabant vzw hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt met de nodige zorg de persoonsgegevens die je ons verstrekt Jouw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de Toerisme Awards. De genomineerden gaan akkoord dat de gegevens van hun onderneming gepubliceerd worden op de webpagina’s en publicaties van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant in het kader van de promotie van de Toerisme Awards. Persoonlijke gegevens van de kandidaten worden enkel gebruikt in en voor de communicatie tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de kandidaten zelf. Deze gegevens worden in april 2023 verwijderd.
Meer info over het privacybeleid van Toerisme Vlaams-Brabant vind je hier

 

Voor verdere informatie of vragen, gelieve contact op te nemen via toerisme@vlaamsbrabant.be.